Dragon 650W Power Supply
35,000 Ks

Dragon 650W Power Supply သည် 120mm fanဖြင့် ဆူညံမှု မဖြစ်စေရန် ထိန်သိမ်းပေး ပါသည်။